Úprava čistírenských kalů je jedním ze základních požadavků ochrany životního prostředí. Ze známých metod hygienizace kalu se chemická stabilizace alkalizací vápnem vyznačuje poměrně jednoduchým technickým řešením a patří k ekonomicky méně náročným způsobům úpravy kalu.

Účelem stabilizace a hygienizace čistírenských kalů vápnem je taková úprava, která zabezpečí nepřekročení povolených koncentrací nežádoucích látek, zejména mikro-organismů.

Hygienizace vápnem představuje dávkování práškového nehašeného vápna (CaO) do odvodněného kalu po strojním odvodnění. Odvodněný kal s obsahem 18 až 30 % sušiny je promíchán s vápnem v poměru až 30 % vápna na sušinu kalu. Přitom dochází k alkalizaci (na pH11 resp. pH12) a k chemické exotermní reakci vápna s vodou obsaženou v kalu.

Naše společnost vyrábí a dodává nejen kompletní linku na hygienizaci kalu, ale i jednotlivé komponenty, mezi nimiž dominují šnekové dopravníky, míchací zařízení, zásobníky práškového vápna a řídicí rozváděče pro automatizované řízení celého procesu.

Komponenty pro hygienizaci odvodněného kalu